produkty DOM i OGRÓD

EKO KRET

KOSTKI PRZECIW
KRETOM i NORNICOM

Kostki przeciw kretom i nornicom

W naszym najbliższym otoczeniu często zmagamy się z problemem niszczenia upraw, trawników, terenów zielonych, przez krety i nornice.

Nasz autorski produkt EKO KRET jest doskonałym, sprawdzonym środkiem, który swoim specyficznym zapachem odstrasza szkodniki, nie powodując przy tym szkody zwierzęciu. Kostki EKO KRET po zaaplikowaniu w otwór w ziemi – kretowisko (patrz sposób użycia) wydzielają zapach, który skutecznie zmusza zwierzęta do opuszczenia miejsca ich występowania.

EKO KRET jest stworzony na bazie mieszaniny naszego – również autorskiego produktu, wypełniacza gipsowego oraz środka zatrzymującego wodę (co dodatkowo korzystnie wpływa na glebę).

Przeznaczenie: EKO KRET jest środkiem do odstraszania kretów i nornic. Stosować go można na lotniskach trawiastych, obiektach sportowych, terenach zielonych, trawnikach, wałach, nasypach, działkach, ogródkach oraz terenach uprawnych i wszędzie tam, gdzie pojawiają się szkodniki.

Sposób użycia: Odgarnąć ziemię z kopca, do każdego otworu wejściowego, korytarzy podziemnych przy użyciu rękawic  zaaplikować kostkę produktu i przysypać lekko ziemią. Te same czynności wykonać przy każdym kopcu. W razie potrzeby czynności te powtórzyć. W sytuacji bardzo suchej gleby otwory korytarzy polać wodą i zaaplikować kostki.

Uwaga: Produkt szkodliwy, działa drażniąco na oczy i skórę, działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować reakcje alergiczne.

Środki ostrożności: Podczas kontaktu z preparatem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowaniem środków chemicznych. Po użyciu dokładnie umyć i wysuszyć dłonie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie palić, unikać wdychania oparów. Podczas użycia stosować rękawice ochronne (odzież ochronną) oraz chronić twarz i oczy.

Pierwsza pomoc: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć i lekarzem. W razie podrażnienia skóry umyć podrażnione miejsca wodą z mydłem i spłukać wodą. Przy wystąpieniu reakcji alergicznych skóry zgłosić się do lekarza.  W razie podrażnienia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i nadal płukać wodą. Po spożyciu wypłukać usta wodą, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych, chłodnych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia, żywności, napojów, pasz i zwierząt domowych.

Postępowanie z odpadami: Nie usuwać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Opakowania należy usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

OPAKOWANIE RODZAJ  OPAKOWANIA
250g / 6 kostek OPAKOWANIE FOLIOWE
500g / 12 kostek OPAKOWANIE FOLIOWE

KARTA  CHAREKTYRYSTYKI

WSTECZ
Translate »